Công văn 1099/HQTPHCM-GSQL năm 2022 V/v nhập khẩu sách điện tử

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1099/HQTPHCM-GSQL
V/v nhập khẩu sách điện tử
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Công ty CP TMDV IES Việt Nam
Đ/c: 2/20 Đường 79, P. Tân Quy, Quận 7, TP.HCM.

Phúc đáp Công văn số 02/EISVN-2022 ngày 17/5/2022 của Quý Công ty về việc nêu tại trích yếu, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 6, Điều 4 Luật Hải quan năm 2014 quy định:

Hàng hóa bao gồm động sản có tên gọi và mã số theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hoặc lưu giữ tại địa bàn hoạt động hải quan”.

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định:

“1. Đối tượng phải làm thủ tục hải quan:

a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại quý, đá quý, sản phẩm văn hóa, di vật, cổ vật, bảo vật, bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu; hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; các vật phẩm khác xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, trong địa bàn hoạt động của cơ quan hải quan;

b) Phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển, đường thủy nội địa, đường sông xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.”

Đề nghị Quý công ty nghiên cứu quy định trên để thực hiện.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng (để b/c);
– Các Phó Cục trưởng (để b/c);
– Phòng CNTT (để đăng website);
– Lưu: VT, GSQL, Thủy(2b).
TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG
GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN
Lê Xuân Mỹ
Chia sẻ

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Viết một bình luận