thu nghiem

VB Hải Quan

VB Chính Phủ

Bộ Công Thương

Bộ Tài Chính

Bộ Y Tế

Bộ NNPTNT

Bộ KHCN

Bộ GTVT

Bộ TTTT

Bộ Xây Dựng

Bộ Lao động TBXH

Bộ Công An

Thông tư số 72/2022/TT-BTC năm 2022: Ngưng hiệu lực của Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 06 năm 2022 về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Bộ Tài Chính

30/11/2022

Nguyễn Đức Chi

Thông tư 31/2022/TT-BTC năm 2022 Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Bộ Tài Chính

08/06/2022

Vũ Thị Mai

Thông tư 39/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC

Bộ Tài Chính

20/04/2018

Vũ Thị Mai

Thông tư 38/2015/TT-BTC về thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hàng xuất, nhập khẩu

Bộ tài chính

25/03/2015

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Phân tích-Phân loại

Luận văn-Báo cáo

Tài liệu XNK

Nhận bài viết qua Email