Phản Hồi về: huy tơ khai khi không có hàng hóa

forum Thủ tục hải quan Thủ tục xuất khẩu huy tơ khai khi không có hàng hóa Phản Hồi về: huy tơ khai khi không có hàng hóa

#5483
Admin
Quản lý

Tại Khoản 11 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định các trường hợp hủy tờ khai hải quan bao gồm:

– Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu mà không có hàng hóa đến cửa khẩu nhập;

– Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa được miễn kiểm tra hồ sơ và miễn kiểm tra thực tế nhưng chưa đưa hàng hóa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất;

– Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa phải kiểm tra hồ sơ nhưng người khai hải quan chưa nộp hồ sơ hải quan hoặc đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng hàng hóa chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất;

– Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa phải kiểm tra thực tế nhưng người khai hải quan chưa nộp hồ sơ và xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra;

– …

Như vậy, hết thời hạn 15 ngày mà doanh nghiệp đã đăng ký tờ khai hải quan không có hàng hóa để xuất khẩu thì Chi cục hải quan nơi tiếp nhận đăng ký sẽ hủy tờ khai hải quan.

Nhận bài viết qua Email